Vinterstadens skoter- och fritidsförening – Kiruna

Laevas på krigsstigen mot Kiruna kommun

Ohoy!  Radioinslag i SRP4 Norrbotten (8-9 juni) samt i SVT Nordnytt (8-9 juni);

Tekniska Verken (via Lars Törnman, Anders Burman & Ulrika Isaksson) har utfört ett uppdrag med helikopterflygning över Laevas & delvis Gahbnas samebyars tillfälliga regleringsområden, uppdraget beställt av kommunstyrelsens a.u. och helt i linje med VSFF:s begäran om kontroll av fattade beslut!

Av inslaget i SRP4 8 juni framgick alltså att det inräknades summa 8 st renar men 24 st älgar i detta väldiga område mitt under löpande regleringstid…

Samma resultat har ju f.ö. Edolf Norberg,(då på Luftfartsverket), redovisat redan för många år sedan på VSFF-s infomöte på Folkets Hus och då gällde det fler samebyområden…

Samebyns representant Niila Inga framträdde i radioinslaget med hätska anklagelser både mot kommunen och det utförda uppdraget. I allmänhet torde Ingas utspel kunna tolkas som att man nu anser sig äga land & vatten, alltså att ILO-konventionen #169 redan är ratificerad… Betänk detta… Kommunen utför ingen ”smygfilmning” men måste givetvis kunna kontrollera fattade beslut.

Lars T anförde allt sakligt samt att uppdraget var beställt av kommunstyrelsen och att man nu bör finna bättre lösningar gällande dessa beslut om tillfälliga regleringsområden. (I textmassan framkom även att sikten var helt klar, tom ripor kunde synas väl…) VSFF har tidigare framfört att kommunstyrelsens a.u. framledes samråder med ett urval av föreningar & sakkunniga inför dessa korta beslut samt kontrollerar besluten. Det är ju f.ö. samebyarna själva som ansöker om dessa tillfälliga regleringsområden och då man anger att det är renansamlingar i de aktuella områdena i kalvningssyfte.

 

Ytterligare ”Lök på Laxen” var TV-inslaget Nordnytt 8 juni om den dramatiskt ökande rovdjurstjuvjakten i de hårt reglerade Nationalparkerna, bl.a. framfördes att de hårda regleringarna inneburit att mycket få ögon ser vad som sker i parkerna! I det uppföljande inslaget 9 juni påpekades även vilka som har färdselrätt i regleringsområden… Naturbevakare och K Sundvall på Lst anförde vidare att man hade ingen lösning på hur man ska komma åt denna tjuvjakt med de resurser man har via Länsstyrelsen, senast ngn ertappades direkt var för c:a 6 år sedan…  VSFF har ju för många år sedan kunnat inhämta likadana uppgifter för åtminstone C-området, alltså Torneträsk-Råsto-Treriksröset, som även är hårt reglerat för att kallas för ett C-område!  Där finns enl. uppgift inte mycket vilt kvar i dagsläget…

 

Det behövs alltså politiska krafttag, vi fritidsfolket vet vad som försiggår, det är hög tid att politiken i kommun, län & regering  fattar korrekta beslut samt att kommunen söker samråd med regeringen för underlättnader av färdselrätten!!   Bl.a den stängda Kungsleden genom B-området har VSFF krävt att regeringen återöppnar men där ärendet återremitterats till Länsstyrelsen och deras svar är  att ”ärendet anses i enlighet med samråd samebyn ej motiverat att återöppna”…   Även C-området anses av VSFF vara omotiverat hårt reglerat då flertalet fiskevatten är ouppnåeliga vintertid.  Hela C-området tillkom f.ö. på grumliga grunder av SNV/Valfrid Paulsson.

 

VSFF rek. Kiruna & Gällivare kommuner att samarbeta bättre för att få tyngd i krav mot regering & riksdag!  Landet Sverige tillhör oss alla och där alla ska ha lika rättigheter och skyldigheter.

Länk till radioinslaget 8 juni;

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6448945

 

E.u. styrelsen,

Vad är största hotet mot den fria färdselrätten?

160308 Brev Snöskoter

Vad är de största hoten mot ”Den Fria Färdselrätten” ??

 

 

Ja, den stora frågan är ju om det finns ngn ”Fri” färdselrätt” kvar i detta land? Redan idag är den svenska fjällregionen reglerad i olika former upp till 83 % och dessutom tillkommer regleringar i skogsland & skärgård…

Vår förening tillhör landets större, idag förmodligen #2 efter Piteå och VSFF är bl.a medlem i Snofed men jobbar även på som en egen organisation med direkta remissyttranden till kommun, Länsstyrelse och olika departement i Regeringen sedan åratal då VSFF har en snabb beslutsgång.

Vilka huvudpunkter kan anses vara de största ”hoten” mot färdselrätten idag och som vi i VSFF vill väcka debatt om? Här följer några aktuella punkter där vi anför VÅR åsikt för en konstruktiv debatt;

1. Det nyligen avslutade ”Girjas-målet” där domslutet i Tingsrätten gav samebyn Girjas i Gällivare Kommun förvaltningsrätten av all Jakt & Fiske inom samebyns område. VSFF gick emot detta med stöd av Kiruna Jakt & Fiskevårdsförening och Kvenlandsförbundet med inlagd skrivelse till rätten redan före rättegångsstart.       Efter domslutet har VSFF, KJF, Kvenlandsförbundet samt Jaktvårdskretsen/Jägareförbundet begärt att överklagan ska ske av Justitiekanslern. Motivet är att man inte anser att en minoritet ska kunna styra över en majoritet och för VSFF:s del så anses att det ytterligare negativt kan ppåverka färdselrätten för snöskoter.

2. Den pågående politiska debatten om ev. ratificering av ILO-koventionen #169 ska ske av Svenska Staten eller ej kan anses ytterligare ett steg längre än Girjas-domen där flertalet företrädare i Sametinget pläderar för denna ratificering samt dessutom den för denna gruppering viktigaste punkten, ”ägorätt till land & vatten för en ursprungsbefolkning”       nämligen samerna. Även här anser VSFF att det med säkerhet skulle innebära kraftiga restriktioner i form av strukna leder, utökade regleringar i varje samebyområde samt möjligen avgiftsbelagda få kvarstående leder. Vad folk i allmänhet tror är att detta kan handla om en begränsad del av fjällvärlden men så är icke fallet då samebyarnas områden sträcker sig från kust till fjäll i hela Norrland!! VSFF har i frågan annonserat med KJF, Kvenlandsförbundet med annons ”Nej Till ILO-konventionen #169” !! Liksom för Girjas-målet anser VSFF och de andra föreningarna att en liten minoritet i landet ej ska styra över en majoritet, alla medborgare ska ha lika rättigheter och skyldigheter utan ”gräddfiler”. Vi lever här och nu och ser ej att grumliga yttranden om ”vem var först” ska styra nutiden…

3. Ett annat ex. på olika behandlingar i rättssystemet är ett Länsstyrelsebeslut i Norrbotten vilket nu fastställts i Förvaltningsrätten där svenska guideföretag ålagts att samråda med resp. sameby för färdsel med grupp i regleringsområde. Detta trots att störningar ej kunnat påvisas efter långa tillståndstider och där domen ej berör guider med samiskt ursprung. Domen är överklagad men om den vinner gehör i högre instans kommer svenska guideföretag att tvingas lägga ned. Vart är rättssystemet i så fall på väg?

4. Så har vi       Naturvårdsverkets (SNV) utredning ”Storslagen Fjällmiljö” som nu kanske är bekant för en del, här är faktiskt en av hörnstenarna i utredningen ”Utredning om förändrad terrängkörningslagstiftning” vilket osökt kan tolkas till förslag om terrängkörningsförbud generellt, alt. enbart körning på VISSA leder… Åtminstone VSFF har i sitt remissyttrande sågat utredningen totalt men rekommenderat en ny utredning om ev. möjlig ledfinansiering då många föreningar inte längre klarar av ideellt underhåll av skoterleder och få kommuner har tagit på sig huvudmannaskap och ledfinansiering. (Kiruna Kommun har dock ett huvudmannaskap men har bristande ekonomiska resurser…). Vad avser Regeringen göra med denna mångåriga utredning till slut??

5. SNV har därutöver sin utredning ”Ny Nationalparksplan för Sverige” i en tryckt påkostad bok där 35 st nya       Nationalparker är föreslagna, vissa parker har nu börjat implementeras, givetvis med starka begränsningar i färdselrätten… Har SNV skaffat sig smygbeslut hos parhästen       Miljödepartementet?? VSFF har yttrat sig med nej till nya parker i åtminstone Kiruna Kommun men däremot föreslagit återöppnad Kungsled för trafik vilken stängdes år 2000 då även A, B & C-områdena beslutades       felaktigt enl VSFF…Vid av SNV tillkallat samrådsmöte i ärendet i Kiruna tillstod dessutom SNV-representant att det i själva verket är dalgångarna runt fjällmassiven som är det mest skyddsvärda och det är ju där de farbara lederna finns!! VSFF-s senare brev till regeringen med begäran om återöppnad Kungsled återremitterades till Länsstyrelsen i Norrbotten enl uppgift men där Länsstyrelsen nu hävdar att ”det finns inget öppet ärende i frågan då Länsstyrelsen tillsammans med samebyn ansett att behov ej finnes”….       Fortsättning följer i ärendet vilket ju påverkar landets hela fjällkedja!!

6. Och vad       syftar SNV-s senaste pressrelease till, ”Friåkningen drabbar skötsamma Snöskoteråkare” ?? Enl. VSFF bara ytterligare ett led i SNV-s taktik att driva igenom ”Storslagen Fjällmiljö”…   VSFF har som organisation i ett regeringsbrev bl.a       begärt att all hantering av fordonet Snöskoter ska överföras från Miljödepartementet till Näringsdepartementet helt där fordon rätteligen hör hemma. Miljödepartementet och SNV kan förekomma som remissinstanser liksom andra.

7. Att nu ”Nationella Snöskoterrådet” hamnat under SNV från att tidigare ha legat under Trafikverket anser VSFF vidare vara helt felaktigt. De under åren uppkomna förbudsförslagen för terrängfordon härstammar nästan uteslutande från SNV varför VSFF anser att ett organ benämnt ”Snöskoterråd”       absolut ej ska ligga under Naturvårdsverket, det är redan tveksamt att ex.vis alla de lokala Fjällsäkerhets-komittéerna samt Fjällsäkerhetsrådet ligger under SNV.. Nej, här bör bildas ett Snöskoter-Råd där ex.vis Snöfo, Snofed, SSCO mfl verkliga intresseorgan sorterar under en hatt men absolut inte under SNV !!

 

Se där, här har Du som skoteråkare lite att bita i och debattera!! Det är dags att landets alla skoteråkare enas och gör sin röst hörd!! Det finns mer att debattera, bl.a. utländsk skotertrafik i Sverige mm men VSFF stannar här med dessa punkter denna gång!! Se även bifogade brev, annonser om de ryms här eller gå in på www.vinterstaden.org

Kiruna 2016-03-08, e.u. medlemsmöte & nya styrelsen 2016,

………………………………..         …………………………..           …………………………………

anders peterson, ordf.                 Niklas Pääjärvi, v.ordf.                Anders Salomonsson, sekr.

 

160307 Brev Snöskoter

Girjas vinner kampen om fjällen (2016-02-03)

Girjas vinner kampen om fjällen. De får ensamrätt till jakten och fisket på sitt område.

– Det känns naturligtvis skönt, säger Jörgen Jonsson, ordförande för SSR.

Strax efter domen meddelades höll tingsrätten och samebyarna presskonferens.

I domen står det att Girjas sameby i förhållande till staten ensam har rätt till småviltsjakt och fiske. Och att staten får inte upplåta jakt- och fiskerätt på området. Girjas sameby har rätt utan statens samtyckte har att upplåta jakt på samebyns område.

Tingsrätten har fått ta ställning till frågan när staten fick rätt över området.

Staten kan anses ha blivit ägare till området kring 1887, innebär inte att samebyns rätt till jakt och fiske har gått förlorad, resonerar tingsrätten. Det framgår av tingsrättens presskonferens.

– Prövningen har gällt flera olika frågor. Hur har de faktiskta förhållandena varit på Girjas samebys åretruntmarker? Då har vi kommit fram till att samerna har befunnit sig där 500 efter kristus och brukat marken för jakt och fiske, säger Niklas Lind, domare i målet till SR Norrbotten.

– Staten har inte bevisat sina påstående för att det funnits andra som har konkurrerat om marken. Bara två nybyggen, säger Niklas Lind till SR Norrbotten.

– När kan området ha ingått i Sverige som rike? Troligen först 1500-talet. Staten har hävdat att detta har skett tidigare. Men tingsrätten har funnit att det har varit senare, säger Niklas Lind.

Genom det långvariga bruket har det etablerats en rätt till jakt och fiske för samebyn, enligt tingsrätten.

– Naturligtvis tar vi emot domen med glädje. Det är som vi säger att det är inget önskvärt att man måste dra samiska rättigheter i domstol, säger Jörgen Jonsson, SSR till SR Norrbotten.

– Jag tycker det var en ärlig dom. Någonting jag inte trodde skulle komma från en svensk rättsinstans, säger Isak Utsi, Saminourra till SR Norrbotten.

Robert Björk är jägare och fiskare från Kiruna. Han är misstänksam mot hur samebyn kommer att hantera det här, rapporterar SVT Nyheter Norrbotten.

– Nästa steg blir ju inskränkningar i snöskoterkörning, älgjakt och så vidare, säger han.

Ett påstående som Matti Berg, Girjas, avfärdar i samma text:

– Jag har för full förståelse för att misstänksamheten finns. Min förhoppnings är att när vi har vunnit målet så kan vi sätta oss ned och göra något bra tillsammans.

Moderaten Stefan Sydberg, Kiruna, vice ordförande i kommunstyrelsen twittrade innan domen. Han skrev: ”Viktig dag idag, kl 11.00 faller domen huruvida vi ska bo kvar i norr eller ej”

Han tror inte att det här är rätt väg att gå.

– Jag tror staten ska ha ansvaret när det gäller landrättigheter. Att det ska vara lika för alla medborgare i Sverige. Med det här tror jag inte att det kommer att bli så.

Han befarar också att polariseringen kan öka.

– Nu är det här tingsrättens beslut och jag tror i slutänden att det kommer att bli ett annat resultat. Jag tror många som anser sig inte vara samer blir förbittrade över ett sådant här resultat. Hur blir det i slutänden med tillgången till fjällen som helhet?, säger han.

Den historiska domen meddelades klockan 11.

Mycket tyder på att processen inte tar slut här.

Staten får stå för rättegångskostnaderna på 14 miljoner kronor.

Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten innan den 24 februari.

Skräckrelease från Naturvårdsverket/Snöskoterrådet

Pressmeddelande den 29 januari 2016 – Ovarsam friåkning drabbar skötsamma snöskoterförare

Tre av tio snöskoterförare kör oftare utanför markerade leder i dag jämfört med för några år sedan. Nära sju av tio anser att allt fler missbrukar möjligheten till friåkning och att det förstör för dem som sköter sig. Många är positiva till initiativ där sådan åkning styrs till avgränsade områden. Det är några av resultaten från en ny enkätundersökning som genomförts av Nationella Snöskoterrådet.

– Åkning utanför snöskoterlederna lockar allt fler. Att svepa fram över orörda vidder kan ge en frihetsupplevelse, men körning utan omdöme kan ge upphov till störningar för människor och djur och skador på naturen. Resultaten av vår enkätstudie kan tolkas som att ett fåtal ovarsamma snöskoterförare förstör för flertalet, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

I en internationell jämförelse, exempelvis med Norge och Finland, är Sveriges lagstiftning tillåtande när det gäller snöskoterkörning utanför leder, så kallad friåkning. Nationella Snöskoterrådets enkät besvarades av drygt 2 000 snöskoterförare från hela landet. Bland dem instämmer nästan sju av tio helt eller delvis i påståendet att ”alltfler snöskoterförare missbrukar möjligheten till friåkning och förstör därmed för dem som är skötsamma och följer lagar och regler”.

Sedan en tid tillbaka har det diskuterats om friåkningen bör begränsas mer även i Sverige. I Funäsfjällen har man tagit ett sådant initiativ lokalt; där tillåts friåkning bara i två avgränsade områden, i övrigt råder ett generellt förbud. Många skoterförare tycks se positivt på denna typ av lösningar. Sex av tio respondenter i undersökningen instämmer helt eller delvis i påståendet ”jag är positiv till initiativ där friåkning styrs till avgränsade områden”. Tre av tio instämmer inte i påståendet. – Merparten av skoterförarna tycks vara öppna för lösningar som skyddar fler känsliga områden från friåkning än vad som är fallet i dag. Genom att göra särskilt anvisade områden attraktiva kan belastningen på andra områden minska, säger Per-Olov Wikberg. Friåkning innebär ofta körning i brant, lavinfarlig terräng. Tidigare utgjorde snöskoterförare en blygsam andel av dem som förolyckades i laviner, men i USA och Kanada utgör de numera nära hälften av dem som omkommer i lavinolyckor. Det finns tecken på att en liknande utveckling pågår i Sverige. I Norge är det redan ett faktum.

I undersökningen svarar tre av fyra respondenter som är 30 år eller yngre att de räknar sig som friåkare, vilket kan jämföras med knappt fem av tio i hela urvalet. Bara drygt en av tio friåkare svarar att de brukar ha med sig lavinsäkerhetsutrustning.

– Det är oroande att en så stor andel av friåkarna saknar utrustning såsom lavinsond och lavinsändare. För att inte utsätta sig själva och andra för fara behöver alla som rör sig i brant och potentiellt lavinfarlig terräng ha både omdöme och rätt utrustning, säger Per-Olov Wikberg.

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes från oktober till december 2015. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, LRF samt Snöskotermagasinen Snowrider, Snowmobile och Tidningen Snöskoter. Enkäten besvarades av 2065 snöskoterförare i hela landet.

Läs mer om undersökningen och ta del av de resultat som redovisas i sin helhet via länken: http://www.snoskoterradet.se/files/skoterenkt-2016.pdf

Läs mer om Nationella Snöskoterrådets arbete med ett hållbart snöskoteråkande: www.snoskoterradet.se.

För mer information kontakta: Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet

E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 10 53 Mobil: 076-115 16 79

www.snoskoterradet.se

 

Betr. rättegången som varit i Gällivare, samebyn Girjas åtal mot Svenska Staten, samebyn kräver all förvaltningsrätt av Jakt & Fiske (utslaget kan förväntas bli prejudicerande…)

Folks!
Statens jurist har i rättegångens 6:e dag, alltså den 3 juni, uttalat sig MOT samebyns krav;
Klicka på länken, dra fram till 20 min.50 sek, lyssna in till 26 min. 54 sek
Jörgen Jonsson SSR (Svenska Samernas Riksförbund) verkar ha ”gått i taket” då de stått på trappen utanför Tingsrätten den 4 juni och manifesterat inför media…SSR har ju lagt sitt landsmöte i Gällivare samtidigt som denna rättegång pågår….. Uppenbarligen lägger ALLA samebyar största vikt vid att framstå som den viktigaste (och enda) ”urbefolkningen” i Sverige
Vi är många ideella föreningar här i norr som uppenbarligen har motsatt uppfattning samebyarna, bl.a. VSFF, KJF samt Kvänlandsförbundet har skriftligen framfört sin åsikt till Tingsrätten & Regeringen i detta mål, föreningarna har även i olika sammanhang framfört sitt motstånd mot ratificering av ILO-Konventionen #169 som det hela egentligen handlar om i slutänden… Föreningarna representerar mer än 5000 medlemmar och kan bedömas i övrigt ha starkt folkligt stöd av svenskar i Norrland…. En annan stor minoritet, Kvänerna, är under omorganisation och kommer därmed att representera minst 10000 medlemmar och växer starkt…
Den 4 juni har SSR åter i media gått ut med att uttalndet av statens jurist i pågående rättegång är felaktigt…
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/553890?programid=276
(Huvudlänk där rättegången bevakas av SR P4 Norrbotten)
http://sverigesradio.se/norrbotten/

Rättegången över i början av juni, fortfarande har ej meddelats domstolsutslag (151022),,,   VSFF återkommer med info!! ”

Mvh, anders peterson, ordf.
VINTERSTADENS Skoter
& Fritidsförening Kiruna
Mobile; + 46 72 722 96 90
controlab@bredband.net
info@controlab.se
www.vinterstaden.org

Statens Naturvårdsverk får igenom beslut om 5 nya Nationalparker (150525)

Folks!!

Så meddelades nyss i SR att Statens Naturvårdsverk (SNV) nu får igenom beslut att inrätta 5 st nya Nationalparker av de 34 st föreslagna.  I nuläget verkar alltså inte Keb & Taavavuoma komma med MEN Anna von Sydow anförde att det på sikt kommer att genomföras ytterligare parker och de 34 st nämndes i inslaget…  VSFF har ju i olika sammanhang i åratal framfört att SNV redan tryckt upp boken ”Ny Nationalparksplan för Sverige” och VSFF har ju remissyttrat sig MOT  inrättande av Keb & Taavavuoma i det liggande förslaget och även presenterat motförslag med bl.a. återöppnade dalgångar runt ett mindre Keb-förslag!

Så ser vi att våra farhågor om åtstramning av fjällvärlden gradvis avses genomföras av SNV då man får politiskt stöd…  Hoten är alltså många mot våra fritidsintressen, näringen & turismen i Norrland…

Sydows utspel kommer förmodligen i aftonens media

Och på tisdag startar Girjas-rättegången med åtalet mot Svenska Staten, VSFF har som bekant skriftligt protesterat mot åtalet och fört upp det på regeringsnivå…  (Sedan har vi ILO-konventionen#169…)

Visst hördes en del från Fjells Angels för några år sedan…

Snofed; Sprid ut, ange ”Cirkulärmail från VSFF”

 

Mvh, anders peterson, ordf.

VINTERSTADENS Skoter

& Fritidsförening Kiruna

Mobile; + 46 72 722 96 90

controlab@bredband.net

info@controlab.se

www.vinterstaden.org

1 2 3 4