Kommunbeslut ang. förbudsansökningar av sameföretagarna i Gabna, Laevas samt Könkämää Samebyar

Kommunbesluten är överklagade till Regeringen, dvs Miljödepartementet/MP

VSFF remissyttrande ang. renskötselföretagarnas förbudsansökningar

Not. Betr. Girjas Sameby så ligger beslutsrätten hos Länsstyrelsen, beslut har ej meddelats.

Förbud beviljade av Länsstyrelsen 2018

Föreningarnas yttranden & Överklaganden till Regeringen. Inga av dessa överklaganden är behandlade av Regeringen, dvs Miljödepartementet vid dagens datum. (2018-05-19)

180309 LST-Remiss ang ansökan Morell

           – 180309 Bilaga till Lst-remiss Morell

           – 180326 Länsstyrelsen remiss Morell

           – 180328 Kommun-yttrande Morell

180314 Ansökan skoterförbud Könkömä

           – 180314 Länsstyrelsen Könkämää1

           – 180407 Överkl Förvrätten Könkämää2

180314 Länsstyrelsen Gabna1

           – 180409 Överkl Regering Gabna1+2

180403 Kvenlandsförb Bil1

180417 Överkl Regering Laevas#2

           – 180326 Lst-yttrande kartbilaga

 

040809 DP-Resolution04

 

 

 

 

Föreningsbrev JK ang Girjas.målet!

Betr.mål # T214-16, samebyn Girjas åtal mot Svenska Staten, domslut Hovrätten;

Undertecknande ideella föreningar framför huvudsakliga skäl till Statens överklagan av rubr. domslut. Detta enl uppdrag av c:a 5000 medlemmar (utgörande så gott som alla hushåll i Kiruna Kommun). Föreningarna emotser JK:s besked om ev. förlängd överklagotid avs. skäl.

• Domslutet anses oprecist där det uppstår tvetydiga tolkningar.

• Föreningarna anser att alla medborgare i landet Sverige ska ha samma rättigheter & skyldigheter samt att Staten ska äga all mark, land & vatten förutom befintliga privatägda.

• Föreningarna anser därmed att Staten ska vara den självklara förvaltaren av jakt- & fiskerättigheter på statens mark och enl. det system som gäller idag. Det ska poängteras att samebyar redan nu har en betydande inkomstandel av utfärdade jakt- & fiskekort!

• En statlig förvaltning innebär för medlemmarna och befolkningen i allmänhet en trygghet i att fortsättningsvis kunna utöva fritidsintressen med regler och kostnader som är lika för alla medborgare! Dessa möjligheter utgör för majoriteten ett avgörande skäl till varför man valt att bosätta sig och även bo kvar i Norrland och vilket är avgörande för behovet av arbetskraft för bl.a. industri, handel, vård, skola & omsorg….

Kiruna/ Luleå 2018-02-22, e.u. resp. föreningsstyrelse,

Vinterstadens Skoter & Fritidsförening
TGA-Området
981 41 Kiruna

Ordförande Anders Peterson 
072 722 96 90, info@vinterstaden.org

Svenska Kvenlandsförbundet,
Kuttainen 2639
980 16 Karesuando

Kassör Gertrud Monlund 
076 100 35 90
gertrud.monlund@hotmail.com

Kiruna Jakt- & Fiskevårdsförening
Jägaregatan 24
981 37 Kiruna

Vice Orförande Peter Ögren
0980-10629, 070 220 55 60
kiruna.jakt.fiske@telia.com

Delgives;
Regeringen
 
lina.osterberg@regeringskansliet.se
sven-erik.bucht@regeringskansliet.se

Fackliga organisationer
info@lkab.com
gruvfyran@lkab.com
post.avd01@ifmetall.se
gruvtolvan@lkab.com

Länsstyrelsen & kommuner
norrbotten@lansstyrelsen.se 
kommun@kiruna.se

Inskickad PDF

1 2 3 4