Kommunbeslut ang. förbudsansökningar av sameföretagarna i Gabna, Laevas samt Könkämää Samebyar

Kommunbesluten är överklagade till Regeringen, dvs Miljödepartementet/MP

VSFF remissyttrande ang. renskötselföretagarnas förbudsansökningar

Not. Betr. Girjas Sameby så ligger beslutsrätten hos Länsstyrelsen, beslut har ej meddelats.