Betr. kommunbeslut om utredande av frivillig kommunal skoterledavgift

Betr. kommunbeslut om utredande av frivillig kommunal skoterledavgift;

Betr. budget, hur ser politiken på skatteintäkter av 9000 skoterägare och alltså i stort från varje hushåll, vs skatteintäkter av ngt hundratal skidspårsbrukare?? F.ö. vet de flesta att det förmodas bli en statlig skoterledavgift med beslut i juni 2022, vilket kan slå igenom för säsongen 2022-23….

210226-Yttrande-KirKom-leduh-slutl

VSFF yttrar sig sedan mer än 25 år ang. regleringsområden och andra utredningar, till Kommun, Länsstyrelse och Regering!

  •  Här vårt senaste yttrande gällande en årlig ansökan av ett hotellföretag med skidliftar på statlig mark. Ärendet ska åter upp till kommunbeslut 1 mars.
  • Pkt 2 i yttrandet avser det kommunala ledunderhållet där vi glädjande nog kunnat notera att ett nytt kommunbeslut sent skett med en riktad tilläggsbudget för skoterleder som iaf uppgår till hälften av skidspårsbudgeten….Ledunderhållet blev alltså återupptaget igen…
210117-Yttrande-VSFF-KirKom-slutl

SKA GIRJAS-DOMEN BETRAKTAS SOM PREJUDICERANDE ELLER ENBART ETT SPECIFIKT DOMSLUT?

Många har redan yttrat sig vid utförda ”Sakråd” och även före och efter dessa! Se även Regeringens ”Innehållsförteckning” i detta diarienr N2020 02068-FJR, denna publiceras ej men kan beställas via Näringsdepartementet.  Här följer VSFF:s inledande  yttrande med bilagor och även ett urval av andra yttranden, bl.a. Kiruna Kommuns, Länsstyrelsens, Sameföretagarnas, SSR, Sametinget m.fl.  Den påbörjade utredningen kan sträcka sig över denna mandatperiod och utmynna i en vanlig remissrunda då det kan handla om en ev. lagändring.  

200818-Regeringen-rev10-N2020-01564-FJR

Remissyttranden ang. utredning Ny Terränkörningslag SOU 2019:67, Dnr M2020/00205/Nm

Regeringens länk till ”Inbjudna” yttranden

https://www.regeringen.se/remisser/2020/04/remiss-av-sou-201967-betankande-av-utredningen-om-hallbar-terrangkorning/

VSFF har liksom SNOFED yttrat sig. Alla yttranden ligger under rubricerade diarienummer.

Övriga 31 inkomna yttranden inkl VSFF’s:

YttrandeSOU219_67_3

Ärendet ska nu beredas för ev. proposition till Riksdagen alt ”läggas till handlingar”?

1 2 3 4 5 6