Betr. Regerings-betänkandet SOU 2020:78, kan det bli lättnader för ”Strandnära Bebyggelse”?

(Även VSFF har under åren nekats klubbstugeansökningar på öde men strandnära platser) Se länk till inkomna remissvar, bl.a. från 4 kommuner i Norrbotten, Länsstyrelse. Sametinget m.fl. Remissen har diarienr m2020/02032 från Miljödepartementet. Kiruna Kommun har tyvärr ej fått denna förfrågan som dock säkert berör många som vill bygga strandnära i vår till ytan jättelika kommun!

https://www.regeringen.se/remisser/2021/02/remiss-av-betankande-tillgangliga-strander–ett-mer-differentierat-strandskydd-sou-202078/

Riksdagsbeslut kan förväntas ske i vanlig demokratisk ordning, före eller efter valet 2022??

e.u. styrelsen  Anders Peterson, ordf.  

Ska Hotellföretag av kommuner kunna beviljas långfristiga förbudsområden på statlig mark?? Och dessutom utan sedan lång tid nyttjade färdstråk?? Stödjer verkligen denna Regering att kommuner ska ha sådana mandat för ”Tillfälligt Regleringsområde”??

Innehåll i mail som skickades till Kiruna Kommun samt Regeringskansliet:

Ämne: Överklagan Kiruna Kommunbeslut i KSau § 58+§118

Sveriges Regering att. Regeringskansliet & dep.

Vinterstadens Skoter & Fritidsförening Kiruna (VSFF) överklagar beslut enl. rubr.

Överklagan gäller alltså dels tidsperioder under 4 år i både område Riksgränsen och område Björkliden och dels avsaknad av ett etablerat gammalt färdstråk vid gränsen till Norge på statlig mark samt yrkas minskade förbudsarealer på statlig mark i område Riksgränsen.

VSFF yrkar att Regeringen upphäver och ändrar rubr beslut till förmån för yrkande av VSFF.

VSFF överklagar däremot ej årets tidsbegränsade kommunbeslut (huvudsakligen nu i korta tidsperioder under maj månad) gällande sameföretagarna Laevas & Gabna men däremot erinrar VSFF att kommunen ska kunggöra sina beslut i tidningsmedia då det måste finnas framförhållning för skoteråkare att kunna läsa beslut. I fallet Gabna så fattades kommunbeslut 30 april att gälla fr.o.m. helgdagen 1 maj och det är orimligt att medborgare och VSFF-medlemmar ska sitta ute på fjället och läsa beslut via FaceBook. Det måste finnas framförhållning för information och planering! VSFF erinrar vidare att det måste ske en bättre dialog om etablerade färdstråk så att inte jättelika fjällområden blir HELT stängda utan ngn som helst skoterled eller färdstråk som åter skett i fallet Gabna! Faktum är dessutom att det är minimal skotertrafik sedan 2 säsonger nu då den utländska skotertrafiken är utraderad i en pågående pandemi varför de nu beviljade förbudsområden är tveksamma. Det kan även poängteras att klimatförändringarna även inneburit en viss förskjutning av säsonger med snörika fjällområden ngt senare men bra före längre in i Maj de senaste åren i just dessa fjällområden.

e.u. styrelsen, anders peterson, ordf.

VINTERSTADENS Skoter

& Fritidsförening Kiruna 

www.vinterstaden.org

210509-Overklagan-Regeringen-Riksgr-Bjorkl-slutl

Betr. kommunbeslut om utredande av frivillig kommunal skoterledavgift

Betr. kommunbeslut om utredande av frivillig kommunal skoterledavgift;

Betr. budget, hur ser politiken på skatteintäkter av 9000 skoterägare och alltså i stort från varje hushåll, vs skatteintäkter av ngt hundratal skidspårsbrukare?? F.ö. vet de flesta att det förmodas bli en statlig skoterledavgift med beslut i juni 2022, vilket kan slå igenom för säsongen 2022-23….

210226-Yttrande-KirKom-leduh-slutl

VSFF yttrar sig sedan mer än 25 år ang. regleringsområden och andra utredningar, till Kommun, Länsstyrelse och Regering!

  •  Här vårt senaste yttrande gällande en årlig ansökan av ett hotellföretag med skidliftar på statlig mark. Ärendet ska åter upp till kommunbeslut 1 mars.
  • Pkt 2 i yttrandet avser det kommunala ledunderhållet där vi glädjande nog kunnat notera att ett nytt kommunbeslut sent skett med en riktad tilläggsbudget för skoterleder som iaf uppgår till hälften av skidspårsbudgeten….Ledunderhållet blev alltså återupptaget igen…
210117-Yttrande-VSFF-KirKom-slutl

1 2 3 4 5