Föreningsbrev JK ang Girjas.målet!

Betr.mål # T214-16, samebyn Girjas åtal mot Svenska Staten, domslut Hovrätten;

Undertecknande ideella föreningar framför huvudsakliga skäl till Statens överklagan av rubr. domslut. Detta enl uppdrag av c:a 5000 medlemmar (utgörande så gott som alla hushåll i Kiruna Kommun). Föreningarna emotser JK:s besked om ev. förlängd överklagotid avs. skäl.

• Domslutet anses oprecist där det uppstår tvetydiga tolkningar.

• Föreningarna anser att alla medborgare i landet Sverige ska ha samma rättigheter & skyldigheter samt att Staten ska äga all mark, land & vatten förutom befintliga privatägda.

• Föreningarna anser därmed att Staten ska vara den självklara förvaltaren av jakt- & fiskerättigheter på statens mark och enl. det system som gäller idag. Det ska poängteras att samebyar redan nu har en betydande inkomstandel av utfärdade jakt- & fiskekort!

• En statlig förvaltning innebär för medlemmarna och befolkningen i allmänhet en trygghet i att fortsättningsvis kunna utöva fritidsintressen med regler och kostnader som är lika för alla medborgare! Dessa möjligheter utgör för majoriteten ett avgörande skäl till varför man valt att bosätta sig och även bo kvar i Norrland och vilket är avgörande för behovet av arbetskraft för bl.a. industri, handel, vård, skola & omsorg….

Kiruna/ Luleå 2018-02-22, e.u. resp. föreningsstyrelse,

Vinterstadens Skoter & Fritidsförening
TGA-Området
981 41 Kiruna

Ordförande Anders Peterson 
072 722 96 90, info@vinterstaden.org

Svenska Kvenlandsförbundet,
Kuttainen 2639
980 16 Karesuando

Kassör Gertrud Monlund 
076 100 35 90
gertrud.monlund@hotmail.com

Kiruna Jakt- & Fiskevårdsförening
Jägaregatan 24
981 37 Kiruna

Vice Orförande Peter Ögren
0980-10629, 070 220 55 60
kiruna.jakt.fiske@telia.com

Delgives;
Regeringen
 
lina.osterberg@regeringskansliet.se
sven-erik.bucht@regeringskansliet.se

Fackliga organisationer
info@lkab.com
gruvfyran@lkab.com
post.avd01@ifmetall.se
gruvtolvan@lkab.com

Länsstyrelsen & kommuner
norrbotten@lansstyrelsen.se 
kommun@kiruna.se

Inskickad PDF

Funktionärer till arrangemang ”Ice-Café Rautas” ??

VSFF har nu i 24 år bedrivit arret. ”Ice-Café Rautas” och under alla åren har det i stort sett varit enbart styrelsen med ngt undantag som varit funktionärer!
Nu börjar tiden vara mogen för att få in medlemmar utöver styrelsen som funktionärer!!

Det är ett ganska stort arbete med förberedelser, inköp, lastning, transport, etablering samt drift med Hamburgeri uppe vid fjällsjön Rautasjaure, 5,5 mil från tätorten i väglöst fjällområde.

VSFF har dessutom med ideellt arbete sladdat leden från parkeringen vid Rautas Station upp till Rautasjaure längs den kommunala leden! 2 sladdar nyttjas till detta och 2 funktionärer, normalt en sväng på fredag och en sväng på lördag!

I övrigt kräver arret 4 man på plats med hamburgeriet vilket blivit en tradition för mångas tur till sjön även om det kanske inte alltid blir fiske för alla men kanske en trevlig skotertur!

Nu söker alltså VSFF: styrelse 2 st funktionärer, ex.vis till sladdningsarbetet fredag & lördag samt för packning och returtransporten lördag em!! VSFF håller med skotrar och givetvis kost och vissa kostnadsersättningar om så är fallet…

Du kommer in i ett trivsamt skotergäng och kan känna på föreningslivet där många, många bland Rautasfolket uppskattar föreningens service och ledsladdning, många har blivit föreningsmedlem tack vare detta arr!! Om Du känner för detta, har rätt ålder och givetvis förarbevis samt skotervana så hör av Dig!!

Kontakta ordf. Anders Peterson, tel 072 722 96 90 eller sekreterare Anders Salomonsson, tel. 070 570 64 58 så får Du mer info och vi får höra vad Du kan! Tänk på att det handlar om ideellt föreningsarbete och ej en korttidsanställning.

UPPROP! ÄR VÅR FRITID MED SKOTER, JAKT OCH FISKE HOTAD?

Föreningslivet i Norrbotten måste på allvar ställa frågan till kommunpolitiker och även regeringen: Vilka så kallade Riksintressen ska väga tyngre än andra och VAD ska egentligen klassas som Riksintresse?

 

 

 

I Kiruna kommun har i år för första gången beviljats förbudsområden ansökt av Sameby-rendriftföretagare redan från 16 januari vilket sedan blev startskottet för de större samebyarnas ansökningar om tidigarelagda förbudsområden vilka då givetvis i stort beviljades av kommunen… Detta har lett till en till större del stängd fjällvärld denna fina snörika säsong, för i stort sett alla förutom medlemmar i samebyar.

 

Vinterstadens Skoter- och fritidsförening Kiruna och Kvenlandförbundet vill ha ett rikt och rörligt friluftsliv för alla.

Vinterstadens Skoter- och fritidsförening Kiruna och Kvenlandförbundet vill ha ett rikt och rörligt friluftsliv för alla.

Kommunledningen anger som stöd för detta att rennäringen utgör ett Riksintresse vilket ska gå före andra näringsgrenar och det rörliga friluftslivet (exempelvis skoterfärder, jakt, fiske, turism). Våra föreningar har överklagat dessa kommunbeslut vilka ej hörsammats av sittande regering. På kommunnivå stödjer sig kommunledningen på att de enbart har skyldighet att samråda med Länsstyrelsen och markägare och alltså ej andra intressenter varför till exempel föreningsyttranden ej tas hänsyn till. Föreningarna har dock i både yttranden samt i överklagan anfört att det finns andra starka riksintressen i länet, exempelvis omfattande gruv-och stålnäring med kringverksamheter, handel samt en växande framtidsgren: Turism! I alla verksamheter finns behovet av ett fritt, rörligt friluftsliv.

Vi anser att en liten minoritet i landet ej ska tillmätas dylika rättigheter, landet Sverige tillhör oss alla där det ska råda lika rättigheter och skyldigheter för alla medborgare oavsett etnicitet! Näringsgrenen rendrift är för övrigt en företagsamhet som, vi tycker, ska behandlas lika såsom alla andra näringsgrenar och alltså på intet sätt lämnas fördel till av kommun eller staten. Våra ideella föreningar har via media noterat att regeringen utfärdat uppdrag att utreda eventuell förekomst av ”Rasism mot Samer”, där resultat enligt uppgift ska presenteras i oktober. Det ska poängteras följande; Denna annons är utarbetad i syfte att bevaka föreningsmedlemmarnas intressen och har EJ rasistisk grundton. Föreningarna kan bara konstatera att lokal kommunalpolitik i Malmfälten har lämnat fördelar till samiska intressen framför andra samhällsintressen och att nuvarande regering ytterligare framhärdar detta i sina beslut i olika överklagoärenden om förbudsområden i Norrbotten specifikt just denna vår 2017!

Våra föreningar anser att både medlemmarna och sannolikt majoriteten av Norrbottens befolkning även måste få existera med ett sedan årtionden etablerat rörligt friluftsliv inkluderande jakt-fiske, snöskoter i en fri form som fungerat otroligt väl i regionen! Ingen vill ha ytterligare restriktioner eller avgiftsbelagd fritid! Beträffande rendrift som bedrivs av några få företagare så gäller redan i dag lagar och förordningar som reglerar eventuella störningar av vilt i naturen så det handlar om en ren övervakningsfråga vilket alltså är en ren polisiär angelägenhet och som det i så fall ska ökas resurser för.

Vi tycker att folkmajoriteten MÅSTE få ha ett rikt och rörligt friluftsliv utan restriktioner dikterade av en folk- minoritet. Detta måste nu styrande kommunpolitiker och nu sittande regering inse.

Är du föreningsmedlem, näringsidkare eller bara vanlig svensk medborgare som vill ha ett fritt och ej avgiftsbelagt friluftsliv? Sprid då detta budskap och titta på både hemsida och Facebook! Och du, inför nästa års kommun-, landstings- och riksdagsval, kolla upp vem som företräder dina och dessa synpunkter innan du avlägger din röst! Ingen vill väl att Norrlands inland ska avfolkas?

Vår devis: FRIHET under ANSVAR Stöd föreningslivet – BLI MEDLEM!

Stöd gärna vår kamp genom att skriva ut och dela detta budskap genom denna PDF

 

 

Regeringen har sopat undan kommunernas beslutsrätt om Tillfälliga Förbudsområden!!

Regeringen har sopat undan kommunernas beslutsrätt om Tillfälliga Förbudsområden!!  Nu ska Länsstyrelsen fatta dessa beslut!  VAD blir resultatet av detta??  VSFF anar oråd…..

Pressmeddelande från Regeringen

Regeringen föreslår ändringar i terängkörningsreglementet som gör att kommuner kan fatta beslut om förbudsperioder. Tills detta är fastställt föreslås länsstyrelsen kunna fatta dessa beslut.

Pressmeddelande från Regeringen 2017-11-23 i PDF

1 2 3 4