Vinterstadens skoter- och fritidsförening – Kiruna

Rautaspremiär 2017

Skanning_20170228 (2)Rautaspremiär 2017

Lördag den 11 mars startar den klassiska premiären. Under 6 veckor är fisket tillåtet (för det krävs givetvis fiskekort). VSFF kommer som vanligt vara där ca 1,5 km före sjön vid vindskyddet och skoterleden.

VSFF (vinterstadens Skoter & Fritidsförening) Välkomnar alla att komma till Ice Café Rautas och köpa en hamburgare eller varmkorv och varför inte en läskeblask. Alla medlemmar bjuds även på riktigt skogskaffe. Vi kan även ordna med medlemskap i skoterägarnas förening VSFF. Ni har kanske funderingar kring skoterkörning och annat som rör skotern, tveka inte att fråga oss.

På återseende på något av våra arrangemang!

// Anders S sekr VSFF

Vad är största hotet mot den fria färdselrätten?

160308 Brev Snöskoter

Vad är de största hoten mot ”Den Fria Färdselrätten” ??

 

 

Ja, den stora frågan är ju om det finns ngn ”Fri” färdselrätt” kvar i detta land? Redan idag är den svenska fjällregionen reglerad i olika former upp till 83 % och dessutom tillkommer regleringar i skogsland & skärgård…

Vår förening tillhör landets större, idag förmodligen #2 efter Piteå och VSFF är bl.a medlem i Snofed men jobbar även på som en egen organisation med direkta remissyttranden till kommun, Länsstyrelse och olika departement i Regeringen sedan åratal då VSFF har en snabb beslutsgång.

Vilka huvudpunkter kan anses vara de största ”hoten” mot färdselrätten idag och som vi i VSFF vill väcka debatt om? Här följer några aktuella punkter där vi anför VÅR åsikt för en konstruktiv debatt;

1. Det nyligen avslutade ”Girjas-målet” där domslutet i Tingsrätten gav samebyn Girjas i Gällivare Kommun förvaltningsrätten av all Jakt & Fiske inom samebyns område. VSFF gick emot detta med stöd av Kiruna Jakt & Fiskevårdsförening och Kvenlandsförbundet med inlagd skrivelse till rätten redan före rättegångsstart.       Efter domslutet har VSFF, KJF, Kvenlandsförbundet samt Jaktvårdskretsen/Jägareförbundet begärt att överklagan ska ske av Justitiekanslern. Motivet är att man inte anser att en minoritet ska kunna styra över en majoritet och för VSFF:s del så anses att det ytterligare negativt kan ppåverka färdselrätten för snöskoter.

2. Den pågående politiska debatten om ev. ratificering av ILO-koventionen #169 ska ske av Svenska Staten eller ej kan anses ytterligare ett steg längre än Girjas-domen där flertalet företrädare i Sametinget pläderar för denna ratificering samt dessutom den för denna gruppering viktigaste punkten, ”ägorätt till land & vatten för en ursprungsbefolkning”       nämligen samerna. Även här anser VSFF att det med säkerhet skulle innebära kraftiga restriktioner i form av strukna leder, utökade regleringar i varje samebyområde samt möjligen avgiftsbelagda få kvarstående leder. Vad folk i allmänhet tror är att detta kan handla om en begränsad del av fjällvärlden men så är icke fallet då samebyarnas områden sträcker sig från kust till fjäll i hela Norrland!! VSFF har i frågan annonserat med KJF, Kvenlandsförbundet med annons ”Nej Till ILO-konventionen #169” !! Liksom för Girjas-målet anser VSFF och de andra föreningarna att en liten minoritet i landet ej ska styra över en majoritet, alla medborgare ska ha lika rättigheter och skyldigheter utan ”gräddfiler”. Vi lever här och nu och ser ej att grumliga yttranden om ”vem var först” ska styra nutiden…

3. Ett annat ex. på olika behandlingar i rättssystemet är ett Länsstyrelsebeslut i Norrbotten vilket nu fastställts i Förvaltningsrätten där svenska guideföretag ålagts att samråda med resp. sameby för färdsel med grupp i regleringsområde. Detta trots att störningar ej kunnat påvisas efter långa tillståndstider och där domen ej berör guider med samiskt ursprung. Domen är överklagad men om den vinner gehör i högre instans kommer svenska guideföretag att tvingas lägga ned. Vart är rättssystemet i så fall på väg?

4. Så har vi       Naturvårdsverkets (SNV) utredning ”Storslagen Fjällmiljö” som nu kanske är bekant för en del, här är faktiskt en av hörnstenarna i utredningen ”Utredning om förändrad terrängkörningslagstiftning” vilket osökt kan tolkas till förslag om terrängkörningsförbud generellt, alt. enbart körning på VISSA leder… Åtminstone VSFF har i sitt remissyttrande sågat utredningen totalt men rekommenderat en ny utredning om ev. möjlig ledfinansiering då många föreningar inte längre klarar av ideellt underhåll av skoterleder och få kommuner har tagit på sig huvudmannaskap och ledfinansiering. (Kiruna Kommun har dock ett huvudmannaskap men har bristande ekonomiska resurser…). Vad avser Regeringen göra med denna mångåriga utredning till slut??

5. SNV har därutöver sin utredning ”Ny Nationalparksplan för Sverige” i en tryckt påkostad bok där 35 st nya       Nationalparker är föreslagna, vissa parker har nu börjat implementeras, givetvis med starka begränsningar i färdselrätten… Har SNV skaffat sig smygbeslut hos parhästen       Miljödepartementet?? VSFF har yttrat sig med nej till nya parker i åtminstone Kiruna Kommun men däremot föreslagit återöppnad Kungsled för trafik vilken stängdes år 2000 då även A, B & C-områdena beslutades       felaktigt enl VSFF…Vid av SNV tillkallat samrådsmöte i ärendet i Kiruna tillstod dessutom SNV-representant att det i själva verket är dalgångarna runt fjällmassiven som är det mest skyddsvärda och det är ju där de farbara lederna finns!! VSFF-s senare brev till regeringen med begäran om återöppnad Kungsled återremitterades till Länsstyrelsen i Norrbotten enl uppgift men där Länsstyrelsen nu hävdar att ”det finns inget öppet ärende i frågan då Länsstyrelsen tillsammans med samebyn ansett att behov ej finnes”….       Fortsättning följer i ärendet vilket ju påverkar landets hela fjällkedja!!

6. Och vad       syftar SNV-s senaste pressrelease till, ”Friåkningen drabbar skötsamma Snöskoteråkare” ?? Enl. VSFF bara ytterligare ett led i SNV-s taktik att driva igenom ”Storslagen Fjällmiljö”…   VSFF har som organisation i ett regeringsbrev bl.a       begärt att all hantering av fordonet Snöskoter ska överföras från Miljödepartementet till Näringsdepartementet helt där fordon rätteligen hör hemma. Miljödepartementet och SNV kan förekomma som remissinstanser liksom andra.

7. Att nu ”Nationella Snöskoterrådet” hamnat under SNV från att tidigare ha legat under Trafikverket anser VSFF vidare vara helt felaktigt. De under åren uppkomna förbudsförslagen för terrängfordon härstammar nästan uteslutande från SNV varför VSFF anser att ett organ benämnt ”Snöskoterråd”       absolut ej ska ligga under Naturvårdsverket, det är redan tveksamt att ex.vis alla de lokala Fjällsäkerhets-komittéerna samt Fjällsäkerhetsrådet ligger under SNV.. Nej, här bör bildas ett Snöskoter-Råd där ex.vis Snöfo, Snofed, SSCO mfl verkliga intresseorgan sorterar under en hatt men absolut inte under SNV !!

 

Se där, här har Du som skoteråkare lite att bita i och debattera!! Det är dags att landets alla skoteråkare enas och gör sin röst hörd!! Det finns mer att debattera, bl.a. utländsk skotertrafik i Sverige mm men VSFF stannar här med dessa punkter denna gång!! Se även bifogade brev, annonser om de ryms här eller gå in på www.vinterstaden.org

Kiruna 2016-03-08, e.u. medlemsmöte & nya styrelsen 2016,

………………………………..         …………………………..           …………………………………

anders peterson, ordf.                 Niklas Pääjärvi, v.ordf.                Anders Salomonsson, sekr.

 

160307 Brev Snöskoter

Skräckrelease från Naturvårdsverket/Snöskoterrådet

Pressmeddelande den 29 januari 2016 – Ovarsam friåkning drabbar skötsamma snöskoterförare

Tre av tio snöskoterförare kör oftare utanför markerade leder i dag jämfört med för några år sedan. Nära sju av tio anser att allt fler missbrukar möjligheten till friåkning och att det förstör för dem som sköter sig. Många är positiva till initiativ där sådan åkning styrs till avgränsade områden. Det är några av resultaten från en ny enkätundersökning som genomförts av Nationella Snöskoterrådet.

– Åkning utanför snöskoterlederna lockar allt fler. Att svepa fram över orörda vidder kan ge en frihetsupplevelse, men körning utan omdöme kan ge upphov till störningar för människor och djur och skador på naturen. Resultaten av vår enkätstudie kan tolkas som att ett fåtal ovarsamma snöskoterförare förstör för flertalet, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

I en internationell jämförelse, exempelvis med Norge och Finland, är Sveriges lagstiftning tillåtande när det gäller snöskoterkörning utanför leder, så kallad friåkning. Nationella Snöskoterrådets enkät besvarades av drygt 2 000 snöskoterförare från hela landet. Bland dem instämmer nästan sju av tio helt eller delvis i påståendet att ”alltfler snöskoterförare missbrukar möjligheten till friåkning och förstör därmed för dem som är skötsamma och följer lagar och regler”.

Sedan en tid tillbaka har det diskuterats om friåkningen bör begränsas mer även i Sverige. I Funäsfjällen har man tagit ett sådant initiativ lokalt; där tillåts friåkning bara i två avgränsade områden, i övrigt råder ett generellt förbud. Många skoterförare tycks se positivt på denna typ av lösningar. Sex av tio respondenter i undersökningen instämmer helt eller delvis i påståendet ”jag är positiv till initiativ där friåkning styrs till avgränsade områden”. Tre av tio instämmer inte i påståendet. – Merparten av skoterförarna tycks vara öppna för lösningar som skyddar fler känsliga områden från friåkning än vad som är fallet i dag. Genom att göra särskilt anvisade områden attraktiva kan belastningen på andra områden minska, säger Per-Olov Wikberg. Friåkning innebär ofta körning i brant, lavinfarlig terräng. Tidigare utgjorde snöskoterförare en blygsam andel av dem som förolyckades i laviner, men i USA och Kanada utgör de numera nära hälften av dem som omkommer i lavinolyckor. Det finns tecken på att en liknande utveckling pågår i Sverige. I Norge är det redan ett faktum.

I undersökningen svarar tre av fyra respondenter som är 30 år eller yngre att de räknar sig som friåkare, vilket kan jämföras med knappt fem av tio i hela urvalet. Bara drygt en av tio friåkare svarar att de brukar ha med sig lavinsäkerhetsutrustning.

– Det är oroande att en så stor andel av friåkarna saknar utrustning såsom lavinsond och lavinsändare. För att inte utsätta sig själva och andra för fara behöver alla som rör sig i brant och potentiellt lavinfarlig terräng ha både omdöme och rätt utrustning, säger Per-Olov Wikberg.

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes från oktober till december 2015. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, LRF samt Snöskotermagasinen Snowrider, Snowmobile och Tidningen Snöskoter. Enkäten besvarades av 2065 snöskoterförare i hela landet.

Läs mer om undersökningen och ta del av de resultat som redovisas i sin helhet via länken: http://www.snoskoterradet.se/files/skoterenkt-2016.pdf

Läs mer om Nationella Snöskoterrådets arbete med ett hållbart snöskoteråkande: www.snoskoterradet.se.

För mer information kontakta: Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet

E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 10 53 Mobil: 076-115 16 79

www.snoskoterradet.se

 

Stora Skoterdemodagen 2017

Stora Skoterdemodagen 2017

Lördag den 4 februari.

Platsen är på parkeringen vid Lombia den som ligger närmast värmeverket och Coop Forum. Tid kl 11.00 – 14.00 prel. Alla skoterhandlare är inbjudna till detta arrangemang.

Som vanligt bjuder vi alla som provkör en snöskoter på en hamburgare och läskeblask.

Tag med Förarbevis eller körkort utfärdat före 1/1-2000 samt lämplig klädsel och hjälm.

 

Välkomna!

 

1 2