Utredningen ”Storslagen Fjällmiljö” som presenterades 5 juni samt andra ”ödesfrågor”!

Naturvårdsverkets utredning ”Storslagen Fjällmiljö” släpptes tidigare än 9 juni av ngn anledning kanske Snofed:s  ”Skoteruppropet” påverkat ?

Texten är i stort sett inte ändrad nämnvärt från det tidigare ”Arbetsmaterialet”, sidan 95 samt bilaga 7 (se nedan) kan bara tolkas som att SNV föreslår en utredning om ändrad lagstiftning för terrängkörning och det kan bara innebära bl.a.generellt skoterförbud som vi ser det, möjligen med undantag för körning på vissa leder men detta vet vi ju inget om i nuläget! En liten passus här;  SNV föreslår även Sametinget till ”myndighet för miljömålssystemet” i sin pressrelease…

Det kan förmodas att Miljödepartementet nu går ut med en remissrunda i ärendet och det kan förväntas en utredningstid om c:a 2 år samt att man avser ikraftträdande år 2020. SNV föreslår en budget om 42 milj. kr för ny utredning som de givetvis vill göra själva till stor del.

Naturligtvis måste alla i skoterrörelsen nu ”vara på tårna” om en regering (förmodligen efter valet)  beslutar fortsatt utredning och en förväntad remissrunda!  VSFF har genom sin representant i Snofed, Anders Peterson, jobbat intensivt för att få ut budskapet om denna tidigare ”Hemliga” utredning så att alla ska vara medvetna om vad som är i görningen! Vi har medverkat i SVT Nordnytt 2 ggr och även i Radio P4 Norrbotten och i några tidningsartiklar senaste tiden!  Se nedan länkar till SVT Nordnytt och P4 Norrbotten. (Radio-inslag blir ju lite mer ingående och så behöver man ju inte se så arg ut som i TV…)

Följ fortsättningen av ”Skoteruppropet” i Snofed!  Kolla vad Ditt politiska parti har för inriktning i dessa frågor, det är ju inte bara denna utredning, det handlar ju även om ev. ratificering av ILO-konventionen #169 avseende ägorätt till land & vatten i fjällregionen samt den av SNV klara utredningen om ”Ny Nationalparksplan för Sverige” . Så det är i nuläget 3 st stora ödesfrågor för snöskoterrörelsen i detta land!!

Relevanta länkar,

Hälsar v. ordf. Anders Peterson, VSFF:s representant i Snofed


Nedan finner ni en sammanfattning av det som rör avsnittet etappmål om anpassad terrängkörning, i miljömålen ”Storslagen fjällmiljö”.

Vi kommer fortsatt att följa detta arbete och rapportera till er så fort det blir dags för bl. a. remissarbetet. Först så ska regeringen fatta beslut om man skall tillsätta den föreslagna utredningen m.m.

För den som vill ta del av hela materialet så kan man gå in via denna länk. Det som rör terrängkörning finns på sidorna 87-109.
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2014/Rapport-RU-fjall.pdf

Det finns vissa bra saker i förslagen, dock har vi våra farhågor när det gäller hur man kommer att ta sig an terrängkörningslagen.

Så här skriver Naturvårdsverket på sidan 95.

En statlig utredning tillsätts för att utreda den moderna terrängkörningen för att skapa förutsättningar för en hållbar terrängkörning.

I utredningens direktiv bör det ingå att ge förslag på förändringar i befintlig lagstiftning kring terrängkörning, ge förslag på förändringar

i befintliga styrmedel samt att ge förslag till nya styrmedel. I detta arbete bör även aktuell lagstiftning i framför allt Norge och Finland beaktas”

Etappmål om anpassad terrängkörning

I takt med att terrängkörningen i landet ökar, ökar även skador och störningar. För att skapa förutsättningar för en hållbar terrängkörning föreslås bland annat att en statlig utredning tillsätts för att se över behov av förändringar i terrängkörningslagstiftningen.

Förslag ur redovisningen

Naturvårdsverket föreslår att regeringen beslutar om ett etappmål om terrängkörning som lyder ”År 2020 har terrängkörningen på barmark och snö anpassats så att bullerstörning samt mark- och vegetationsskador förebyggts genom tystare fordon och kanalisering”.

För att uppnå etappmålet föreslår Naturvårdsverket följande åtgärder:

 1. Statlig utredning
 2. Kommunikationsstrategi
 3. Enhetlig information
 4. Kartläggning av leder
 5. Terrängkörningsplan i berörda samebyar
 6. Genomförda markförstärkningar

Naturvårdsverket anser att de ovan föreslagna åtgärderna bör kompletteras med ett nytt styrmedel:

 • Gränsvärden för bulleremissioner.

Föreslagna insatser innebär en kostnad på totalt ca 42 miljoner kronor till år 2020.

Insatser föreslås även för:

Områden med särskilda betesbehov

Det finns ett behov av att komplettera etappmålet om förutsättningar för ett betespräglat landskap med riktade insatser som tryggar betet i områden med särskilda betesbehov. Naturvårdsverket föreslår två kartläggande och utredande insatser som ska förbättra förutsättningarna för bete i områden med särskilda betesbehov:

 1. Förstudie inventering av områden med särskilda betesbehov.
 2. Utredning om bättre förutsättningar för jordbruk med djurhållning.

Särskilt värdefull natur

Som komplement till föreslagna etappmål och övriga insatsområden föreslås följande åtgärder för att bevara särskilt värdefull natur i fjällområdet:

 1. Bristanalys för bevarande av värdefull fjällnatur.
 2. Identifiera landskap som är känsliga för visuell påverkan.
 3. Översyn av riksintressen obrutet fjällområde och naturvård.
 4. Åtgärdsplan för kompletterande områdesskydd.
 5. Översyn av föreskrifter och skötselplaner.

Kulturmiljövärden

Det finns ett behov insatser för att dokumentera, värna och synliggöra fjällområdets kulturmiljövärden.

Naturvårdsverket föreslår följande insatser.

 1. Informationssatsning för att synliggöra och kommunicera kulturmiljövärden.
 2. Behovsanalys för kulturreservat.
 3. Satsning på ”Min kulturmiljö”.

Ledsystem

För att få ett bättre ledsystem och därmed öka tillgängligheten av fjällområdets värden för friluftslivet föreslår Naturvårdsverket följande insatser:

 1. Kartläggning av leder.
 2. Åtgärder mot markslitage.
 3. Förstudie om information.

Vidare föreslås att Sametinget utses till en myndighet med ansvar i miljömålssystemet.

Naturvårdsverkets förslag innebär sammantaget insatser för att stärka fjällområdets förutsättningar för biologisk mångfald, bevara upplevelsevärden och varsamt nyttja naturresurser, så att fjällens ekosystemtjänster bevaras eller stärks. För människor som vistas i fjällområdet innebär förslagen att den svenska fjällvärlden även fortsättningsvis kan upplevas som storslagen och förhållandevis fri från störningar.

/Mikael Johansson/GS/SNOFED


Punkten 2 och 3 ger en tydlig och illavarslande indikation om vad man önskar åstadkomma… Bägge dessa punkter bekräftar att vi gjorde rätt som gick ut med vårt upprop.

Följande finns att ta del av via sid 213-218 i denna länk:

http://www..naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2014/Rapport-RU-fjall.pdf

FÖRÄNDRING I TERRÄNGKÖRNINGSLAGSTIFTNINGEN

Frågor som kan vara aktuella att analysera i utredningen:

 1. Behov av ändringar i den befintliga lagstiftningen kring terrängkörning samt förslag på sådana förändringar.
 1. Möjligheter att införa ett generellt förbud mot terrängkörning även på snötäckt mark, motsvarande det som idag finns för barmarkskörning.
 1. Hur snöskoterkörning, särskilt den nöjes- och fritidsbetonad körning, kan styras till att endast ske på snöskoterleder och andra särskilt utpekade områden för detta såsom friåkningsområden.
 1. Möjligheter till att integrera terrängkörningslagstiftningen i miljöbalken, bl. a. i syfte att stärka möjligheterna till effektiv tillsyn.
 1. Behov av att föra in krav i TKL på att terrängkörningsplaner med tillhörande markförstärkningsåtgärder ska finnas för de areella näringarnas tillåtna barmarkskörning.

/Mikael/SNOFED


Not.; Bilaga 7, sid 213-218 är ju den s.k. ”spiken”, med klartext om vad SNV vill utreda och förverkliga!

Detta kan absolut INTE misstolkas!  Vilken regering tar detta beslut?? Ska utredningen sjösättas??

Mvh  anders, VSFF & Snofed[embeddoc url=”http://media.vinterstaden.org/2014/06/Rapport-RU-fjall.pdf” height=”1200″ viewer=”google”]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *