Ordförande har ordet

 

NY SÄSONG !! HUR BLIR DET 2017 ??                  

 Ordförande har ordet.     Medlemmar & Blivande !!          (2016-12-05)

Det mesta som skrivs här är ju känt för de flesta gamla medlemmarna, en liten sammanfattning inför 2017 kan ju även ge en viss vägledning för nya medlemmar. Se även hemsidan!

 1.Kommunen, LEDUNDERHÅLLET, Nya leder, HUR BLIR DET 2017?

Kommunen är huvudman för kommunala skoterleder och har haft ett årligt ledunderhåll med upphandlade ledentreprenörer sedan 1998. Sedan 2015 har Tekniska Verken drift av lederna då Fritids & Kulturförv är nedlagd, en viss samordningsfunktion sker även via kommunkontoret.

Har VSFF påverkat beslut? och vad har hänt under 2016 och får genomslag 2017?

 • I okt. har beslut till slut fattats om tillåten in & utfartstrafik från tätorten längs vissa vägar och stråk vilket alltså nu ska anvisas med uppmärkning alt, infokarta! Hastighetsgräns för dessa stråk blir 20 km/tim. VSFF har begärt detta sedan det tidigare beslutet uppävdes 2008 efter en 2-årig försöksperiod. VSFF förutsätter att beslut snarast tages även för alla byarna i kommunen! Nu är det upp till skoterfolket att visa efterlevnad av reglerna!!
 • En hel del leder i tätorten har inför denna säsong ändrade sträckningar pga de påbörjade vägomdragningarna, arbeten pågår med aktiv insats av planeringsingenjör!
 • Samtidigt pågår för fullt planläggning av ut- & infartsleder från det nya samhället där VSFF bl.a. till Trafikverket föreslagit underfarter under nya väg E10! Nya vägen fick pga finansieringsfrågan en tidsförskjutning men entreprenadarbetena startas under 2017…
 • VSFF har under många år anfört att minst de trafikfrekventa kommunala lederna MÅSTE underhållas där det egentliga behovet är 3 milj. kr årligen! (kommunbudgeten avsätter endast 495 000 kr). Ett förslag på samrådsmöte om ev. kommunal ledavgift liknande det i Härjedalen har ej klarlagts av kommunen. (Frågan är här om inte en nationell ledavgift i ngn form kan komma i framtiden, se även nedan utredningen ”Storslagen Fjällmiljö”…).
 • I nya kommunbeslut ang. regleringsområdena Riksgränsen-Björkliden justerades arealerna ngt. VSFF har dock anfört protest emot att vissa landområden och sjön Vassijaure delvis ska ingå i regleringsområdet då saklig grund saknas för beslutet (kommunala isleder har ej varit ruskade, begränsad rörlighet för skoteråkare, övervakning tveksam mm).

 

Det gäller att ”skapa verkstad” och uppvisa att Kiruna har en framtid som en av landets sista snösäkra orter och vilket kan utgöra den framtida enda möjliga ”Vinterstaden i Sverige” för en RIKTIG vinterturism (både för skid- & skoteråkande…)!!

                                                                                                                                     

 1. Vad händer med Naturvårdsverkets utredning & remissrunda ”Storslagen Fjällmiljö” ??

Betr. Miljödepartementets (under förra regeringen) uppdrag åt Naturvårdsverket (SNV) att utreda etappmålet ”Storslagen Fjällmiljö” (där det faktiskt befanns förslag om utredning av förändrad terrängkörningslagstiftning med möjligt terrängkörningsförbud klart år 2020)…VSFF har i sitt remissvar med kraft gått emot och förkastat denna utredning och har även sökt påverka Snofed samt Kiruna & Gällivare kommuner att göra detsamma. VSFF har förklarat att enbart utredning om framtida ledfinansiering kan emotses. Men som tidigare, SNV kan förväntas fortsätta på sin inslagna linje oavsett regeringssammansättning!! Inget regeringsbeslut har kommit via den nuvarande regeringen i ärendet. F.ö. har VSFF i regerings-skrivelse begärt att all hantering av terrängfordon ska överföras från Miljödepartementet till Näringsdepartementet och att SNV enbart ska få fungera som remissinstans som alla andra i miljöhänseende och ej i trafikfrågor för terrängfordon! Se våra remissyttranden och brev till Regering, Länsstyrelse och Kommun på hemsidan!

 

 1. Den stängda Kungsleden….Se ordf.bladet 2011-12, VSFF bevakar följetongen och även den av SNV framtagna utredningen ”Ny Nationalparksplan för Sverige” där SNV faktiskt har tryckt upp en hel bok i ärendet…. Det föreligger nu beslut om införande av vissa av de 35 föreslagna nya parkerna men där dock ej Kebne & Tavvavuoma har beslutats införas (ännu)…

            4. ILO-konventionen (minoriteters anspråk på land & vatten….) VSFF har i ett tidigt skede tagit ställning i detta och VSFF har före valet 2015 tillsammans med Kiruna Jakt & Fiskevårds-förening, Kiruna Jaktvårdskrets och Kvänlandsförbundet gått ut med annonsen ”NEJ TILL ILO-KONVENTIONEN #169!”. Detta är inte ett politiskt ställningstagande utan helt enkelt med-lemmarnas synpunkter som anföres och som VSFF fortsatt kommer att verka för. I nov. 2015 har så vid årets ”Kyrkomöte” beslutats att Svenska Kyrkan säger JA till ratificering av ILO-konven-tionen!! Inte direkt väntat och frågan är hur många i Norrland som blir kvar i Svenska Kyrkan?

Nästa fråga är vad den nuvarande regeringen slutligen beslutar i ärendet och vad det då blir för majoritet för eller emot i Riksdagen?? Se även VSFF hemsida och ”Flygblad Rautas”!!

 1. Och så ”Girjas-målet”…).Domslutet i Gällivare Tingsrätt febr. 2016 gick för många oväntat samebyns väg…Här handlar det om ngt som kan bedömas bli prejudicerande, nämligen denna samebys krav på förvaltningsrätt av jakt & fiske… Mycket bygger ju även på att ILO-konventi-onen ska ratificeras av Sverige. VSFF gick åter samman med Kiruna Jakt & Fiskevårdsförening, Kvänlandsförbundet samt Kiruna Jaktvårdskrets/Jägareförbundet med en gemensam skrivelse till Justitiekanslern begärdes att överklagan sker och vilket så skedde. En utdragen process kan förväntas men en överklagan var enda möjliga vägen enl VSFF:s årsmötesbeslut.
 2. Och så ”Fri konkurrens?”….) Länsstyrelsen meddelade 2015 vissa svenska guideföretagare beslut att skriftligt samråd NU ska ske med berörd sameby för att få göra transporter i regleringsområden. För- valtningsrättens domslut överklagades till Kammarrätten där det nu ligger för nytt domslut…
 3. SKOTERFÖRSÄKRING ! MEDLEMSRABATTER !!

Som medlem i en skoterförening kan Du på en skoterförsäkring spara tusental kr/år, (se främst Svedea samt Snofed-avtal Gjensidige), medlemsavgiften är alltså en liten del i detta !!! OCH som VSFF-medlem kan Du nyttja våra årligen upphandlade rabatter hos en mängd företag!

 

 1. MEDLEMSAVGIFTER !!

Årsavgifterna är från 2012 200 kr för seniormedlem, 300 kr för familj inkl alla hemmaboende, juniormedlem 100 kr (upp till 18 år). VSFF kommer fortsatt att verka för ett någorlunda fritt skoterliv i Kiruna Winter City & i hela norra Sverige!! Medlemsantalet ökar ngt årligen och styrelsen hoppas på en ytterligare medlemstillströmning så att vi med våra ideella krafter orkar motverka alla förbudsivrare!! mötesresor mm kostar på med vårt avlägsna läge i detta avlånga land, samt lokal & allmänna driftskostnader! OCH så är det ju Rautas-arret m.fl. arr under året!!

Vi betonar att VSFF är en politiskt oberoende organisation där styrelsen företräder med- lemmarnas intressen, bl.a. ett bra ledunderhåll och krav på ”fri färdselrätt för snöskoter” vilket är grundstenarna i denna förening!! Därför bildades VSFF och därför fortgår VSFF!!

Klubblokalen & Nya Väg E10; VSFF står inför ett jättejobb om Väg E10 innebär rivning av ”vår” byggnad på TGA… Kommer kommunen att erbjuda ersättningslokal eller…??

 

VSFF:s Skoterledkarta blev efter ett jättejobb klar i mars 2008 !! Här ser Du de rätta namnen på land & vatten.. Helt Näringslivsfinansierad med annonser! Ett senare nytryck kommer där bl.a. centralorten på baksidan revideras när kommunala detaljplaner & väg E10 till slut klarlägges…

 

Planerade arr; Närmast ”Stora Skoterdemodagen”, VSFF samordnar skoterhandlarna samt håller ”Hamburgeriet”, prel. lördag 4 februari, se annons samt hemsidan!

”Rautas-Premiären”; VSFF ber. åter vara på plats 10-11 mars, se annons samt hemsidan! VSFF ber. åter att sladda leden men förväntas även ett fungerande kommunalt ledunderhåll, betänk att närmare 3000 maskiner kör upp till Sveriges rödingtätaste sjö! Många arkekipage byggs och ser dagens ljus varje år !! Och många kommer till VSFF:s Ice-Café Rautas där man köper kaffe (fritt för medlemmar) och de erkänt oslagbara kolgrillade hamburgarna, varmkorv & läsk!!

 

Svenska Förarbeviset; Kommer att gälla även i Norge (på godkända leder). En ny framgång!

 

Kolla hemsidan, Stora Skoterdemodagen, Rautas, rabattlistan, remisser mm !!  

VÄRVA MEDLEMMAR!! Ju FLER vi är, ju STARKARE vi blir !! VSFF-devisen; ”Frihet under Ansvar”

 

Mvh, e.u. styrelsen,            Anders Peterson / ordf.                      

161205 OrdfBladet 2017